herta müller

2008


 01.01.2008 20 x 22 cm Mischtechnik / Papier
01.01.2008 20 x 22 cm Mischtechnik / Papier
5.01.2008 20 x 22 cm Mischtechnik / Papier
5.01.2008 20 x 22 cm Mischtechnik / Papier
 04.01.2008 20 x 22 cm Mischtechnik / Papier
04.01.2008 20 x 22 cm Mischtechnik / Papier
03.01.2008 20 x 22 cm Mischtechnik / Papier
03.01.2008 20 x 22 cm Mischtechnik / Papier
07.01.2008 20 x 22 cm Mischtechnik / Papier
07.01.2008 20 x 22 cm Mischtechnik / Papier

08.01.2008 20 x 22 cm Mischtechnik / Papier
08.01.2008 20 x 22 cm Mischtechnik / Papier
08.07.2008 20 x 22 cm Mischtechnik / Papier
08.07.2008 20 x 22 cm Mischtechnik / Papier
09.04.2008 22 x 20 cm Mischtechnik / Papier
09.04.2008 22 x 20 cm Mischtechnik / Papier
09.28.2008 22 x 20 cm Mischtechnik / Papier
09.28.2008 22 x 20 cm Mischtechnik / Papier
09.29.2008 22 x 20 cm Mischtechnik / Papier
09.29.2008 22 x 20 cm Mischtechnik / Papier

02.05.2008 24 x 50 cm Mischtechnik / Papier
02.05.2008 24 x 50 cm Mischtechnik / Papier
 campo tondo 2008 50 x 55 cm Mischtechnik / Leinwand
campo tondo 2008 50 x 55 cm Mischtechnik / Leinwand
 15.03.2008 50 x 55 cm Mischtechnik / Leinwand
15.03.2008 50 x 55 cm Mischtechnik / Leinwand

Teil 1 was gegen läuft 2008 50 x 100 cm Mischtechnik / Leinwand
Teil 1 was gegen läuft 2008 50 x 100 cm Mischtechnik / Leinwand

 11.05.2008 70 x 115 cm Mischtechnik / Leinwand
11.05.2008 70 x 115 cm Mischtechnik / Leinwand

IQP 2008 70 x 115 cm Mischtechnik / Leinwand
IQP 2008 70 x 115 cm Mischtechnik / Leinwand

15.1.2008 115 x 135 cm Mischtechnik / Leinwand
15.1.2008 115 x 135 cm Mischtechnik / Leinwand

03.03.2008 115 x 135 cm Mischtechnik / Leinwand
03.03.2008 115 x 135 cm Mischtechnik / Leinwand

 02.02.2008 100 x 200 cm Mischtechnik / Leinwand
02.02.2008 100 x 200 cm Mischtechnik / Leinwand